Spoločnosť TOSSINO, s. r. o., so sídlom Nám. A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 770 186, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 26689/R (ďalej len ako „Predávajúci”) ako správca osobných údajov, si vás týmto, ako tzv. dotknuté osoby, dovoľuje informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov, vrátane rozsahu vašich práv súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov.

 

1. Aké osobné údaje sa o vás spracúvajú

Predávajúci spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/EC (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len „Nariadenie“), a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov osobné údaje, ktoré Predávajúcemu poskytujete v súvislosti s nákupom tovaru či využívaním služieb (napr. v rámci objednávky tovaru v e-shope, prihlásením sa k odberu newsletterov na webových stránkach www.gigatech.sk či pri reklamácii tovaru). Ide o tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko / Názov spoločnosti
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Adresa pobytu či doručovacia adresa / Sídlo spoločnosti
 • IČO, DIČ, IČ DPH
 • Heslo v zašifrovanej podobe
 • Profilové informácie ako vek a pohlavie

Predávajúci ďalej spracúva údaje, ktoré o vás získa pri nákupe tovaru alebo tým, že používate jeho služby. Ide o tieto údaje:

 • IP adresa
 • Súbory cookies
 • Údaje o prehliadači a zariadení
 • Geografické údaje
 • Údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr.: druh, cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu)
 • Prípadne iný online identifikátor

Predávajúci spracúva tieto osobné údaje iba v súlade s nižšie uvedenými účelmi, a v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie týchto stanovených účelov.

2. Na aké účely a na základe akých právnych titulov sa vaše osobné údaje spracúvajú

 • Spracovanie osobných údajov v súvislosti s nákupom tovaru v e-shope:
  • Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následnej realizácie, dodanie objednaného tovaru a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností.
  • V príprave tvorby objednávky Predávajúci zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa pobytu či doručovacia adresa, sídlo spoločnosti, telefónne číslo, e-mailová adresa, IČO, DIČ, IČ DPH. Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom na uzatvorenie alebo zmenu kúpnej zmluvy, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na vašu jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na kontaktovanie vašej osoby za účelom doručenia objednaného tovaru.
 • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním podnetov, dotazov a reklamácií:
  • Právnym titulom k spracúvaniu osobných údajov je plnenie zmluvných a zákonných povinností Predávajúceho. V súvislosti s vybavovaním reklamácií spracúva Predávajúci osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu pri reklamácii.
  • Pri vybavovaní reklamácií Predávajúci zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare.
 • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vedením zákazníckeho účtu:
  • Pokiaľ sa zaregistrujete ako používateľ webových stránok www.gigatech.sk, Predávajúci spracúva vaše osobné údaje, a to za účelom vedenia zákazníckeho účtu. Právnym titulom k spracúvaniu je plnenie zmluvy, resp. konanie za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, dodanie objednaného tovaru, súvisiaca komunikácia a taktiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností.
  • V prípade vedenia zákazníckeho účtu Predávajúci zhromažďuje a spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pobytu alebo doručovacia adresa, heslo v zašifrovanej podobe, profilové informácie ako vek a pohlavie, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr.: druh a cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu).
 • Spracúvanie osobných údajov na zasielanie newsletterov (obchodné oznámenie):
  • V prípade, že zaregistrujete vašu e-mailovú adresu k odberu newsletterov, Predávajúci bude spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, a to na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov za účelom zasielania ponukových e-mailov a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode. Vaše osobné údaje Predávajúci začne spracúvať až po tom, ako zaregistrujete vašu e-mailovú adresu k odberu newsletterov na webovej stránke www.gigatech.sk a následne dokončíte túto registráciu potvrdením súhlasu so spracúvaním osobných údajov v doručenej e-mailovej správe. Ak nebude registrácia vyššie uvedeným spôsobom dokončená, vaša e-mailová adresa bude bez zbytočného odkladu odstránená.
  • V prípade existujúcich zákazníkov môže Predávajúci spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa za vyššie uvedeným účelom na základe právneho titulu oprávneného záujmu.
 • Spracúvanie údajov zákazníkov so súhlasom na marketingové a obchodné účely:
  • V prípade, že udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely, bude Predávajúci spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, pohlavie, vek, e-mailová adresa, IP adresa a z nej odvodená poloha, údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov, údaje o prehliadači a zariadení a prípadné iné online identifikátory, a to primárne za účelom vytvorenia vhodnej ponuky tovaru a služieb Predávajúceho alebo tretích strán v súvislosti s oslovením zákazníka, a to prostredníctvom všetkých prostriedkov internetovej reklamy a formou elektronickej komunikácie slúžiacej k zasielaniu personalizovaných ponukových e-mailov, cielenej reklamy a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov.
 • Použitie súborov cookies a analýza webových stránok:
  • V prípade, že používate webové stránky www.gigatech.sk, súhlasíte so zhromažďovaním súborov cookies, ktoré Predávajúci na svojich webových stránkach používa za účelom zlepšenia fungovania svojich webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom optimalizácie marketingových aktivít, t.j. ponúkanie reklamy na základe vyhodnotenia vášho záujmu o tovar.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré navštívená webová stránka môže odoslať do internetového prehliadača, ktorý ich uloží vo vašom zariadení (počítači alebo v inom zariadení s prístupom na internet, ako napr. smartfón alebo tablet). Osoba používateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná. Cookies napomáhajú pamätať si vaše aktivity a preferencie na určitú dobu, aby ste ich nemuseli znova vkladať, keď sa na webové stránky vraciate alebo prechádzate z jednej webovej stránky na inú stránku.

Na aké účely sa používajú cookies?

Cookies pomáhajú k vášmu pohodlnejšiemu nákupu a jednoduchému prehliadaniu webových stránok. Cookies slúžia najmä na:

 • Zaistenie správnej funkčnosti našich webových stránok, aby bolo možné dokončiť proces objednania tovaru s čo najmenšími ťažkosťami;
 • Zaistenie bezpečného prihlásenia, na overovanie používateľov, na prevenciu podvodného využitia prihlasovacích poverení a na ochranu používateľských dát pred prístupom neautorizovaných strán;
 • Uloženie prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusia zakaždým znovu zadávať;
 • Zapamätanie si obsahu nákupného košíka;
 • Zaistenie vzhľadu webových stránok vzhľadom na preferencie a požiadavky návštevníkov;
 • Analýzu návštevnosti, správania, preferencií a záujmov používateľov;
 • Ponúkanie reklamy na tovar podľa záujmu používateľa.

Webová stránka www.gigatech.sk používa cookies, ktoré je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Dočasné súbory cookies, tzv. „relačné cookies“ , ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom zariadení len do ukončenia relácie prehliadača, a trvalé súbory cookies, tzv. „permanentné cookies“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšie. Dočasné cookies umožňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov. Akonáhle dôjde k zatvoreniu prehliadača, vykoná sa ich vymazanie z vášho zariadenia. Trvalé cookies pomáhajú vaše zariadenie identifikovať, ak opätovne navštívite našu internetovú stránku, neumožňujú však akokoľvek identifikovať vás osobne.

Niektoré cookies môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookies tretích strán“). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenie internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov však nie je možné akokoľvek identifikovať vás osobne.

Súhlas s používaním cookies a jeho odvolanie

Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím cookies. Súhlas s používaním cookies je dobrovoľný. V prípade, že nesúhlasíte so zhromažďovaním niektorých alebo všetkých súborov cookies, môžete zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavení svojho prehliadača, a to nižšie uvedeným spôsobom. V prípade, že tak urobíte, môžete byť nútení manuálne nastavovať niektoré voľby zakaždým, keď navštívite naše webové stránky, a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

3. Počas akej doby vaše osobné údaje spracúvame

Vaše osobné údaje Predávajúci spracúva v prípade zakúpenia tovaru v e-shope po dobu realizácie zmluvného vzťahu, ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej po dobu 2 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar na účely oprávnených záujmov. Vystavené daňové doklady sú v súlade s § 70 zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod na vystavenie daňových dokladov sú po dobu 10 rokov odo dňa odoslania objednávky zákazníkom archivované aj objednávky.

V prípade, že Predávajúci spracúva osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov k marketingovým a obchodným účelom alebo k zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov, osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov, alebo do doby, kým súhlas neodvoláte. Pokiaľ svoj súhlas odvoláte, nie je tým dotknuté spracúvanie vašich osobných údajov vykonávané zo strany Predávajúceho na iné účely na základe iných právnych titulov, v súlade s touto Informáciou o spracúvaní osobných údajov.

4. Kto všetko bude mať k vašim osobným údajom prístup

Osobné údaje môžu byť z dôvodu naplnenia vyššie popísaných účelov okrem Predávajúceho a jeho zamestnancov spracúvané tiež partnermi Predávajúceho. Externých partnerov, ktorí ako spracovatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje, si Predávajúci starostlivo vyberá a zveruje osobné údaje iba tým partnerom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenia vhodných technických a organizačných opatrení, aby nemohlo dôjsť najmä k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, pozmeňovaniu, neoprávnenému sprístupneniu odovzdaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim.

Subjekty, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom, sú, či v budúcnosti môžu byť:

 • osoby, ktoré pre Predávajúceho zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, či prevádzkovatelia technológií, ktoré Predávajúci na tieto služby využíva (typicky programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovanie ich obsahu preferenciám používateľov);
 • osoby, ktoré pre Predávajúceho zaisťujú expedíciu tovaru zákazníkom;
 • osoby, ktoré na webových stránkach www.gigatech.sk umiestňujú prvky umožňujúce zbieranie osobných údajov či sledovanie správania používateľov týchto stránok (zvyčajne však v tzv. pseudonymizovanej podobe, teda bez možnosti získavania priamych identifikačných údajov), t.j. hlavne osoby vykonávajúce prostredníctvom cookies analýzu návštevnosti našich webov a prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou vykonávanou pomocou údajov o uskutočnenom nákupe a údajov získaných zo súborov cookies (vrátane remarketingu).

Predávajúci je ďalej povinný niektoré vaše osobné údaje odovzdávať na základe platných právnych predpisov, napr. orgánom štátnej správy, súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní v súvislosti s prípadným správnym, trestným a občianskym súdnym konaním.

5. Aké máte práva vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov zo strany Predávajúceho

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (pokiaľ je spracúvanie na súhlase založené, t.j. napr. súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely; spracúvaniu údajov zo súborov cookies je možné zamedziť nastavením vášho webového prehliadača);
 • Právo na prístup k osobným údajom (právo požadovať informácie či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, či sú alebo nie sú Predávajúcim spracúvané, a pokiaľ je tomu tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalším informáciám podľa čl. 15 Nariadenia);
 • Právo na prenesenie údajov (právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi; a ďalej právo na to, aby tieto osobné údaje boli odovzdané priamo od jedného správcu k druhému, ak je to technicky uskutočniteľné);
 • Právo na opravu (právo požadovať, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú);
 • Právo na obmedzenie spracúvania (právo požadovať, aby Predávajúci obmedzil spracúvanie, okrem iného v prípade, že z dôvodu uplatnenia práva na opravu Predávajúci overuje správnosť údajov; alebo pokiaľ by zo strany Predávajúceho boli osobné údaje spracúvané protiprávne, ale nežiadate vykonať ich vymazanie);
 • Právo na vymazanie (právo požadovať, aby Predávajúci vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazal, okrem iného pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo ste odvolali súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje Predávajúcim spracúvané a neexistuje žiadny ďalší právny titul na spracúvanie; alebo pokiaľ by zo strany Predávajúceho boli osobné údaje spracúvané protiprávne);
 • Právo vzniesť námietku (právo požadovať, aby Predávajúci prestal spracúvať vaše osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu);
 • Právo obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02 / 32 31 32 14.

6. Ako môžete Predávajúceho kontaktovať

V prípade akéhokoľvek dotazu ku spracovaniu vašich osobných údajov či uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na Predávajúceho písomne na adrese: TOSSINO, s. r. o., Nám. A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika alebo na e-mailovej adrese: info(a)gigatech.sk.