Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TOSSINO, s. r. o.

(ďalej len „obchodné podmienky“)

Obchodné podmienky spoločnosti TOSSINO, s. r. o., so sídlom Nám. A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46 770 186, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 26689/R (ďalej len „predávajúci“).

Kontakt: info@gigatech.sk

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, so sídlom Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, tel. č.: 032/640 01 09.

1.

Tovar je možné vyberať na našich webových stránkach www.gigatech.sk.

2.

Nižšie uvedené obchodné, dodacie a platobné podmienky upravujú práva a povinnosti strán uvedených v objednávke alebo kúpnej zmluve a sú platné pre všetky kúpne zmluvy a z nich vyplývajúce a s nimi súvisiace právne vzťahy medzi predávajúcim a jeho zákazníkmi. Zákazník (ďalej už len „kupujúci“) prijatím návrhu k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s predávajúcim tieto obchodné podmienky akceptuje v plnom rozsahu. Akékoľvek odchýlky od týchto obchodných podmienok vyžadujú k svojej platnosti písomné potvrdenie predávajúceho.

Ponuka na webových stránkach www.gigatech.sk je určená výlučne pre fyzické osoby prevádzkujúce živnosť (SZČO) alebo právnické osoby (firmy). Tovar nie je možné dodávať fyzickým osobám – nepodnikateľom.

3.

Ponuky predávajúceho sú nezáväzné a časovo obmedzené. Všetky objednávky odoslané kupujúcim sú považované za záväzné. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru stanovená dodávateľom tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

4.

K uzatvoreniu jednotlivých kúpnych zmlúv je nutná písomná akceptácia objednávky povereným pracovníkom predávajúceho. Súčasťou akceptácie je potvrdenie ceny a dodacieho termínu. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za správnosť údajov uvedených v objednávke a v prípade vzniku nezrovnalostí nie sú tieto dôvodom na odoprenie alebo podmienenie úhrady kúpnej ceny. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo túto vypovedať alebo akokoľvek inak ukončiť jej platnosť bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.

5.

Ceny za tovar sú uvádzané v aktuálnej ponuke bez zákonnej DPH. Pre jednotlivé kúpne zmluvy je rozhodujúca cena platná v deň akceptácie objednávky predávajúcim a nie sú v nej zahrnuté náklady na prepravu, montáž, príp. iné služby.

6.

 • Dodanie tovaru na jedno miesto a za jednu objednávku je predávajúcim účtované sumou 3,90 Eur bez DPH. V prípade nadrozmernej zásielky bude cena za prepravu fakturovaná na základe cenovej kalkulácie prepravcu odsúhlasenej kupujúcim.
 • Dodanie tovaru sa realizuje tak, že kupujúci prevezme tovar na adrese, ktorú uvedie na objednávke.
 • V prípade, že je predávajúci s dodávkami v omeškaní, poskytne mu kupujúci primeranú lehotu pre plnenie, maximálne však 30 kalendárnych dní. Po uplynutí tejto dodatočnej lehoty má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

7.

Kupujúci je povinný zaplatiť za dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti faktúry. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Predávajúci má právo pozastaviť plnenie svojich ďalších záväzkov až do úplného uhradenia nevyrovnaných čiastok.

8.

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy v prípade insolventnosti kupujúceho a požadovať vrátenie dodaného tovaru v neporušenom stave ako aj náhradu výdavkov s týmto spojených.
 • V prípade nákupu prostredníctvom internetového obchodu je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomne.

Podmienky pre vrátenie tovaru zakúpeného cez internetový obchod

 • Tovar musí byť zabalený v originálnom obale bez známok používania alebo poškodenia.
 • U zásielky musí byť priložený originálny doklad o kúpe (faktúra) a žiadosť o zrušenie kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí.
 • Tovar je potrebné vrátiť spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu či záručného listu.
 • Zásielku je treba odoslať na vlastné náklady a s dostatočným poistením najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Za dátum doručenia sa považuje deň prevzatia tovaru. Pri zaslaní tovaru na dobierku nebude zásielka prijatá.
 • V prípade nesplnenia niektorej z uvedených podmienok vrátenia nebude môcť predávajúci akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude zaslaný naspäť.

9.

 • Kupujúci je povinný urobiť úkony, ktoré sú potrebné podľa zmluvy a Obchodného zákonníka na to, aby predávajúci mohol dodať tovar. Dodaný tovar je kupujúci povinný prevziať. Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar na dojednanom mieste, je predávajúci oprávnený, pokiaľ netrvá na plnení zmluvy, predať tovar inde a vyžadovať od kupujúceho náhradu škody zo straty takto vzniknutej alebo, a to podľa vlastného uváženia, nechať tento tovar uskladniť na nebezpečenstvo a náklady kupujúceho vo svojom vlastnom sklade alebo uskladniť tovar v skladisku tretej osoby na účet kupujúceho, od ktorého môže predávajúci požadovať úhradu primeraných nákladov, ktoré mu pritom vznikli.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti predávajúceho.

10.

 • Chyby tovaru zistené pri preberaní ako aj chýbajúce množstvo, musia byť predávajúcemu oznámené ihneď po dodaní tovaru do miesta určenia. Skryté chyby tovaru musia byť oznámené ihneď po ich zistení, najneskoršie však do konca záručnej doby. Oznámenie nedostatkov musí byť vykonané písomne, doklady musia preukazovať oprávnenosť reklamácie. Neoznámenie chýb v stanovenej lehote má za následok zánik práva kupujúceho na reklamáciu. Reklamovaný tovar musí byť skladovaný až do vybavenia reklamácie oddelene. S reklamovaným tovarom je bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho neprípustné disponovať alebo nakladať spôsobom, ktorý by mohol sťažiť alebo znemožniť overenie reklamovaných nedostatkov.
 • Ohlásenie chýb musí mať písomnú formu. Kupujúci v nej musí uviesť číslo faktúry, dodacieho listu, číslo kúpnej zmluvy, príp. ďalších dokladov, ktoré má k dispozícií a chyby popísať, príp. uviesť, ako sa prejavujú. Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu prehliadku reklamovaného tovaru. Pokiaľ je reklamácia oprávnená môže predávajúci podľa svojho uváženia, buď odstrániť zaistené chyby v priebehu zákonnej lehoty alebo dodať novú dodávku za pôvodných podmienok.
 • Po dohode s kupujúcim je možné reklamáciu riešiť rovnako poskytnutím primeranej zľavy na tovar. Zľava z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez chýb a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s chybami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie. Akékoľvek iné nároky kupujúcemu neprináležia.
 • Predávajúci upozorňuje kupujúceho na nutnosť dodržania skladovacej teploty pri výrobkoch z oblasti chémie a nezodpovedá za škody, spôsobené nevhodným skladovaním.

11.

 • Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 12 mesiacov, na vybrané druhy produktov je možnosť predĺženia záručnej doby na 24 mesiacov. Záruku je možné uznať len pokiaľ sa jedná o výrobnú alebo konštrukčnú chybu spôsobenú výrobcom. Ak nebude pri oprave nájdená chyba spadajúca do záruky, hradí náklady spojené s opravou a výkonom servisného technika kupujúci.
 • Záruka za akosť nezahŕňa škody na tovare vzniknuté: bežným opotrebením, preťažovaním, zásahom neautorizovaného servisu, nevhodným použitím alebo zanedbanou starostlivosťou o výrobok, používaním neoriginálneho alebo nevhodného príslušenstva.
 • Záruku nie je možné uplatniť pokiaľ nebol predložený originál záručného listu, chýba štítok s výrobným číslom alebo je štítok nečitateľný, pokiaľ sa líšia údaje na výrobnom štítku a záručnom liste, pokiaľ nebol dodržaný návod na obsluhu a výrobok bol používaný pre iné účely.
 • Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci nemá po dobu trvania záručnej opravy nárok na zapožičanie náhradného stroja.

12.

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke v sekcii Ochrana osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.

13.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

14.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

15.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Predávajúci má povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok. Platne uzavretá zmluva sa však riadi obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá a v ktorom boli obchodné podmienky umiestnené na internetovej stránke www.gigatech.sk.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 28. mája 2020.