Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TOSSINO, s. r. o.

(ďalej len „obchodné podmienky“)

Prevádzkovateľ internetového obchodu

Obchodné podmienky spoločnosti TOSSINO, s. r. o., so sídlom Nám. A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46770186, DIČ: 2023580361, IČ DPH: SK 2023580361, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 26689/R (ďalej len „predávajúci“).

Prevádzková doba:

Objednávky na internetovom obchode predávajúceho je možné uskutočniť 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Objednávky cez e-mail, telefón, alebo u predávajúceho sú možné v pracovné dni od 7:00 do 16:00.

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby. O prevádzkovej dobe počas dní pripadajúcich na štátne sviatky budú zákazníci informovaní na stránke internetového obchodu www.gigatech.sk.

Kontakt: info@gigatech.sk

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, so sídlom Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, tel. č.: 032/640 01 09.

1.

Tovar je možné vyberať na našich webových stránkach www.gigatech.sk.

2.

Nižšie uvedené obchodné, dodacie a platobné podmienky upravujú práva a povinnosti strán uvedených v objednávke alebo kúpnej zmluve a sú platné pre všetky kúpne zmluvy a z nich vyplývajúce a s nimi súvisiace právne vzťahy medzi predávajúcim a jeho zákazníkmi. Zákazník (ďalej už len „kupujúci“) prijatím návrhu k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s predávajúcim tieto obchodné podmienky akceptuje v plnom rozsahu. Akékoľvek odchýlky od týchto obchodných podmienok vyžadujú k svojej platnosti písomné potvrdenie predávajúceho.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi obchodnými podmienkami a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s reklamačným poriadkom a spôsobom dopravy, podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

3.

Ponuky predávajúceho sú nezáväzné a časovo obmedzené. Všetky objednávky odoslané kupujúcim sú považované za záväzné. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru stanovená dodávateľom tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru po celý čas od doby potvrdenia objednávky s elektronickou správou s obsahom potvrdenia objednávky v internetovom obchode www.gigatech.sk až do času uplynutia lehoty na dodanie.

4.

Návrhom kúpnej zmluvy je objednávka kupujúceho, kúpna zmluva sa stáva záväznou a uzatvorí sa akonáhle kupujúci a predávajúci súhlasia s týmto návrhom a do platnosti sa dostane akonáhle kupujúci obdrží od predávajúceho potvrdenie objednávky. V momente ako kupujúci obdrží správu o potvrdení objednávky vznikajú medzi nimi vzájomné práva a povinnosti. Potvrdenie sa realizuje na diaľku využitím komunikačných prostriedkov ako je, elektronická pošta, webového sídlo, telefón, adresný list, alebo ponukový katalóg. Kúpna zmluva je tak uzavretá na diaľku, jej potvrdenie sa vykonáva bez fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa. Uvedené obchodné podmienky sa vzťahujú na uzatvorené kúpne zmluvy internetového obchodu na internetovej stránke www.gigatech.sk. Spotrebiteľ internetového obchodu vyjadruje pomocou označenia poľa na konci objednávky, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami vychádzajúcimi z kúpnej zmluvy internetového obchodu a porozumel im v plnom rozsahu a na základe tohto úkonu s nimi súhlasí.

Spravovanie kúpnej zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami vychádzajúcimi zo zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a konkrétnymi obchodnými podmienkami upravujúcimi náležitosti pri ich uzatvorení a realizácii.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky alebo jej časti pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípadoch:

 • dôvod vypredania, alebo nedostupnosti tovaru,
 • dôvod, že sa už tovar nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila jeho cena,
 • dôvod neschopnosti zabezpečiť doručenie tovaru predajcom spotrebiteľovi v lehote určenej obchodnými podmienkami.

O stornovaní objednávky je kupujúci preukázateľne informovaný telefonicky, alebo e-mailom. V prípade predčasnej úhrady tovaru, alebo len jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 kalendárnych dní na ním uvedený účet, pokiaľ sa kupujúci a predajca nedohodnú inak. K uzavretiu kúpnej zmluvy v tomto prípade nedôjde. Všetky objednávky prijaté internetovým obchodom www.gigatech.sk sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo uskutočnenej objednávky.

5.

Informácie o tovare uvádzané v ponuke internetového obchodu sú čerpané z verejne dostupných zdrojov a oficiálnych stránok konkrétnych výrobcov tovaru. Ilustračné obrázky uvedené pri produktoch nemusia zodpovedať skutočnosti. Ceny za tovar sú uvádzané v aktuálnej ponuke bez zákonnej DPH. Cena tovaru v sebe zahŕňa poplatky súvisiace s recykláciou nadbytočného materiálu. Pre jednotlivé kúpne zmluvy je rozhodujúca cena platná v deň akceptácie objednávky predávajúcim a nie sú v nej zahrnuté náklady na prepravu, montáž, príp. iné služby.

V prípade tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, ktorý predávajúci nemá štandardne vo svojej ponuke, resp. tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, môže byť spotrebiteľovi účtovaná zálohová platba vo výške maximálne 50 % z celkovej ceny objednaného tovaru. O tejto skutočnosti predávajúci informuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať takúto objednávku pred dodaním tovaru, a tým odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to zaplatením odstupného vo výške uhradenej zálohy, pričom predávajúci je oprávnený zálohovú platbu započítať na odstupné. Vyššie uvedený postup sa neuplatňuje na objednávky spravenej na zákazku, ktorá v sebe zahŕňa úpravy tovaru na podnet zákazníka.

6.

 • Dodanie tovaru na jedno miesto a za jednu objednávku predávajúcim je účtované sumou 4,99 Eur bez DPH (5,99 Eur s DPH). V príp. nadrozmernej zásielky bude cena za prepravu fakturovaná na základe cenovej kalkulácie prepravcu odsúhlasenej kupujúcim.
 • Dodanie tovaru sa realizuje tak, že kupujúci prevezme tovar na adrese, ktorú uvedie na objednávke.
 • V prípade, že je predávajúci s dodávkami v omeškaní, poskytne mu kupujúci primeranú lehotu pre plnenie, maximálne však 30 kalendárnych dní. Po uplynutí tejto dodatočnej lehoty má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

7.

Kupujúci je povinný zaplatiť za dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti faktúry. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Predávajúci má právo pozastaviť plnenie svojich ďalších záväzkov až do úplného uhradenia nevyrovnaných čiastok.

Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy v prípade insolventnosti kupujúceho a požadovať vrátenie dodaného tovaru v neporušenom stave ako aj náhradu výdavkov s týmto spojených.

8.

Právo odstúpenia od zmluvy kupujúceho (spotrebiteľa)

Spotrebiteľ môže vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.). Spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom doručiť aj písomné vyrozumenie o odstúpení od zmluvy a doručiť ich do rúk predávajúcemu.

Adresa pre doručenie tovaru a odstúpenia od zmluvy:

TOSSINO, s. r. o., Nám. A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, e-mail: info@gigatech.sk.

Tovar treba odoslať kuriérskou spoločnosťou, alebo priniesť osobne na vyššie uvedenú adresu. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Pri zaslaní tovaru na dobierku nebude zásielka prijatá.

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.). Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

V prípade v ktorom je odstúpenie od zmluvy preukázateľne a výslovne dojednané so súhlasom spotrebiteľa, spotrebiteľ tak stráca právo a nemôže odstúpiť od zmlúv:

 1. ak bol spotrebiteľ riadne poučený o tom, že na základe jeho požiadaviek sa mu dostalo poskytnutej služby vďaka ktorej stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 2. pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 3. predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že pokiaľ dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

 

Právo odstúpenia od zmluvy kupujúceho (podnikateľa)

V prípade, ak tovar nakupuje osoba v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká, nakoľko Obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

9.

 • Kupujúci je povinný urobiť úkony, ktoré sú potrebné podľa zmluvy a Obchodného zákonníka na to, aby predávajúci mohol dodať tovar. Dodaný tovar je kupujúci povinný prevziať. Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar na dojednanom mieste, je predávajúci oprávnený, pokiaľ netrvá na plnení zmluvy, predať tovar inde a vyžadovať od kupujúceho náhradu škody zo straty takto vzniknutej alebo, a to podľa vlastného uváženia, nechať tento tovar uskladniť na nebezpečenstvo a náklady kupujúceho vo svojom vlastnom sklade alebo uskladniť tovar v skladisku tretej osoby na účet kupujúceho, od ktorého môže predávajúci požadovať úhradu primeraných nákladov, ktoré mu pritom vznikli.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti predávajúceho.

10.

 • Chyby tovaru zistené pri preberaní ako aj chýbajúce množstvo, musia byť predávajúcemu oznámené ihneď po dodaní tovaru do miesta určenia. Skryté chyby tovaru musia byť oznámené ihneď po ich zistení, najneskoršie však do konca záručnej doby. Oznámenie nedostatkov musí byť vykonané písomne, doklady musia preukazovať oprávnenosť reklamácie. Neoznámenie chýb v stanovenej lehote má za následok zánik práva kupujúceho na reklamáciu. Reklamovaný tovar musí byť skladovaný až do vybavenia reklamácie oddelene. S reklamovaným tovarom je bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho neprípustné disponovať alebo nakladať spôsobom, ktorý by mohol sťažiť alebo znemožniť overenie reklamovaných nedostatkov.
 • Ohlásenie chýb musí mať písomnú formu vyplnením a zaslaním reklamačného listu spolu s reklamovaným tovarom. Kupujúci v ňom musí uviesť číslo faktúry, dodacieho listu, číslo kúpnej zmluvy, príp. ďalších dokladov, ktoré má k dispozícií a chyby popísať, príp. uviesť, ako sa prejavujú. Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu prehliadku reklamovaného tovaru. Pokiaľ je reklamácia oprávnená môže predávajúci podľa svojho uváženia, buď odstrániť zaistené chyby v priebehu zákonnej lehoty alebo dodať novú dodávku za pôvodných podmienok.
 • Po dohode s kupujúcim je možné reklamáciu riešiť rovnako poskytnutím primeranej zľavy na tovar. Zľava z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez chýb a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s chybami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie. Akékoľvek iné nároky kupujúcemu neprináležia.
 • Predávajúci upozorňuje kupujúceho na nutnosť dodržania skladovacej teploty pri výrobkoch z oblasti chémie a nezodpovedá za škody, spôsobené nevhodným skladovaním.

11.

 • Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 12 mesiacov, na vybrané druhy produktov je možnosť predĺženia záručnej doby na 24 mesiacov. Záruku je možné uznať len pokiaľ sa jedná o výrobnú alebo konštrukčnú chybu spôsobenú výrobcom. Ak nebude pri oprave nájdená chyba spadajúca do záruky, hradí náklady spojené s opravou a výkonom servisného technika kupujúci.
 • Záruka za akosť nezahŕňa škody na tovare vzniknuté: bežným opotrebením, preťažovaním, zásahom neautorizovaného servisu, nevhodným použitím alebo zanedbanou starostlivosťou o výrobok, používaním neoriginálneho alebo nevhodného príslušenstva.
 • Záruku nie je možné uplatniť pokiaľ nebol predložený originál záručného listu, chýba štítok s výrobným číslom alebo je štítok nečitateľný, pokiaľ sa líšia údaje na výrobnom štítku a záručnom liste, pokiaľ nebol dodržaný návod na obsluhu a výrobok bol používaný pre iné účely.
 • Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci nemá po dobu trvania záručnej opravy nárok na zapožičanie náhradného stroja.

12.

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke v sekcii Ochrana osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.

13.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

14.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

15.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Predávajúci má povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok. Platne uzavretá zmluva sa však riadi obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá a v ktorom boli obchodné podmienky umiestnené na internetovej stránke www.gigatech.sk.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 28. marca 2023.

Reklamačný list si môžete stiahnúť  TU